બીજા લગ્ન – જોક્સ !

 

પત્ની- સાંભળો જો હું મૃત્યુ પામીશ તો તમે બીજા લગ્ન કરશો ?

પતિ- ના રે ના આવું તો હું વિચારી પણ ન શકું..

પત્ની- અરે કેમ નહી, આખુ જીવન તમારા દુ:ખ શેયર કરે એવું તો કોઈક હોવું જોઈએ ને !!!

પતિ- ઓકે હું તારા માટે બીજુ લગ્ન કરીશ

પત્ની- તમે એને મારો રૂમ શેયર કરશો ?

પતિ- ના કદાપિ નહિ એ રૂમમાં તો તારી-મારી યાદો છે

પત્ની- મારી કાર એને આપશો?

પતિ- ના હું એને બીજી કાર અપાવીશ એ કાર સાથે તો તારી યાદમાં રાખી મુકીશ..

પત્ની- તમે એને મારા ઘરેણા આપશો ?

પતિ- ના એ તો ક્યારે નહી એ તો તારા જ છે અને તારા જ રહેશે

પત્ની- તમે મને દરેક વર્ષગાંઠના દિવસે ઈમ્પોર્ટેડ જીંસ લઈ આપો છો શુ એને મારી જીંસ પહેરવા આપી દેશો ?

પતિ- નહી થાય….. એની કમર તો 30 ની છે અને તારી 36 ની….

????????
બધા ચુપ

ઓ શીટ…
પતિના માથે 10 ટાંકા આવ્યા છે અને તે યાદશક્તિ ગુમાવી બેસ્યો છે. !!!! !!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *