શોપીંગ – જોકસ !

  ટીન્કી : ચાલ ને શોપીંગ કરવા. પીન્કી : ના યાર..હમણાં હમણાં કડકી ચાલે છે… ટીન્કી…