સોલાર ઓર્બિટર શુક્રમાંથી CO2 નીકળતો જોયો, શું છે તેનો અર્થ?

યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સી (ESA)નું સોલર ઓર્બિટર અવકાશયાન આ દિવસોમાં શુક્ર ગ્રહની નજીકથી પસાર થઈ રહ્યું છે.…