ટેસ્લા અને ટ્વિટરના CEOની ચેટ લીક, પરાગ અગ્રવાલે મસ્કને કહ્યું- ‘મારી સાથે CEOને બદલે…’

ટેસ્લા અને ટ્વિટરના સીઈઓ ચેટ લીક: એલોન મસ્કે થોડા મહિના પહેલા ટ્વિટરના સીઈઓ પરાગ અગ્રવાલને કહ્યું…