શું તમે પ્રેમના બીજા પ્રતીક ‘કાળા તાજમહેલ’ વિશે સાંભળ્યું છે? અહીં મુલાકાત લેવી જોઈએ

વિશ્વની અજાયબીઓની યાદીમાં સામેલ આગ્રાના તાજમહેલ વિશે તમે જાણતા જ હશો. પરંતુ શું તમે ક્યારેય મધ્ય…