સમ્રાટ અકબરે તેના બહાદુર ચિત્તાને એવોર્ડ આપ્યો, તેને અન્ય ચિત્તાઓનો સરદાર બનાવ્યો

એકવાર ચિત્તરંજન નામનો એક રાજવી ચિત્ત શિકારના મેદાનમાં હરણની પાછળ છોડી ગયો ત્યારે તેની સામે પચીસ…