રાણી એલિઝાબેથ II એ અંતિમ વિદાય લીધી, રાણીને પતિ પ્રિન્સ ફિલિપની બાજુમાં દફનાવવામાં આવી

રાણી એલિઝાબેથ II ના અંતિમ સંસ્કાર LIVE: રાણી એલિઝાબેથ II ની શબપેટીને વિન્ડસર કેસલમાં સેન્ટ જ્યોર્જ…