ઓસ્કાર 2023: ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ, RRR ને ગુજરાતી ફિલ્મ ‘છેલો શો’ એ માત આપી, ઓસ્કારમાં સત્તાવાર એન્ટ્રી

ઓસ્કાર 2023: ભારત સરકાર દ્વારા આ સંદર્ભમાં એક જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે…