500 કરોડના બજેટવાળી ફિલ્મ ‘પોનીયિન સેલ્વન’ [PS – 1] એ રિલીઝ પહેલા જ કરી અધધધ કમાણી

500 કરોડના બજેટવાળી ફિલ્મ ‘પોનીયિન સેલવાન’ દેશની અત્યાર સુધીની સૌથી મોંઘી ફિલ્મ છે. તેની રિલીઝ પહેલા…