મેટ્રો ટ્રેનમાં પ્રદૂષણ અંગે ચોંકાવનારો ખુલાસો, બહારની હવા કરતાં ત્રણ ગણું પ્રદૂષણ!

સંશોધકોએ શોધી કાઢ્યું હતું કે ભૂગર્ભ મેટ્રો ટ્રેન સ્ટેશનો પરની હવામાં ધાતુ તત્વોનું પ્રમાણ વધુ છે.…