શું તારીખ એક્સપાયર્ડ થઈ ગયેલી દવાઓ કેટલી બિનઅસરકારક હોઈ છે? શું રિએકશન આપે છે?

ઘણીવાર આપણે ઘરમાં રાખેલી એક્સપાયર્ડ દવાઓ ખાઈએ છીએ. જો કે એ વાત સાચી છે કે આપણે…