ભારતની GDP વૃદ્ધિ: ICRA એ ચાલુ નાણાકીય વર્ષ માટે GDP વૃદ્ધિ દરનું અનુમાન 7.2% જાળવી રાખ્યું છે

રેટિંગ એજન્સી ICRA (ICRA) એ ચાલુ નાણાકીય વર્ષ માટે તેની આર્થિક વૃદ્ધિનું અનુમાન 7.2 ટકા જાળવી…