જ્યારે પૃથ્વી પર ઓક્સિજન ગાયબ થઈ ગયો અને મહાન વિનાશ આવ્યો

મહાસાગરો પર કરવામાં આવેલા એક અભ્યાસમાં વૈજ્ઞાનિકોને અહીંના જીવન ચક્રનો ઓક્સિજનના પરિભ્રમણ ચક્ર સાથે ઊંડો સંબંધ…