દૂધ ડાર્ક સર્કલ ઘટાડે છે, અપનાવો આજે જ આ ટિપ્સ

ડાર્ક સર્કલ – દૂધમાં હાજર લેક્ટિક એસિડ ફાઈન લાઈન્સ ઘટાડે છે અને પિગમેન્ટેશન દૂર કરે છે.…