કોંગ્રેસ અધ્યક્ષની ચૂંટણી ‘ગેમ ઓફ થ્રોન્સ’ કરતાં વધુ રસપ્રદ! પાર્ટીને દરેક ક્ષણે નવા સરપ્રાઈઝ મળી રહ્યા છે

કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી રસપ્રદ રહેશે. ઘણા નેતાઓ આમાં પોતાનું નસીબ અજમાવી શકે છે. ખાસ કરીને…