રાજુ શ્રીવાસ્તવની કોમેડી કોલેજના દિવસોમાં શિક્ષકોની નકલ કરીને શરૂ થઈ અને આ રીતે બની

રાજુ શ્રીવાસ્તવ નથી રહ્યા. તેઓ એવા વ્યક્તિ હતા જેમણે આ દેશમાં મંચ પર કોમેડીને ખરા અર્થમાં…