ચૂપ મૂવી રિવ્યુ: દુલકર સલમાન-શ્રેયા ધન્વન્તરી ફિલ્મના ક્લાઈમેક્સમાં સમસ્યા છે…

કબીરનું એક પ્રસિદ્ધ કંઠ્ય છે, ‘નિંદક નિયારે રાખીયે…’ આ ‘નિંદકો’ને સિનેમાની દુનિયામાં વિવેચકો કહેવામાં આવે છે…